Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Fidato onderneemt op een zo maatschappelijk verantwoordelijke manier.
Dit uit zich op het gebied van people, prosperity en planet waar Fidato aan wilt bijdragen.

 

People

maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijf fidato

Bij Fidato vinden we het belangrijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor onze medewerkers. Daarom richten we onze werkplekken altijd zo in dat er altijd voldoende verlichting, ruimte en een gezonde atmosfeer aanwezig is. Deze werkplekken worden doorlopend gecontroleerd volgens de normering van ons VCA-certificaat. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen plezier heeft in het werk, dus zorgen we met z’n allen voor een goede werksfeer.

Om een bijdrage te leveren aan de opleiding van jongeren in de regio, heeft Fidato ieder jaar een aantal stagiairs in dienst. Deze stagiairs doen praktijkervaring op en worden persoonlijk begeleid door een eigen begeleider.

Mensenrechten

Zowel tijdens als buiten werktijd wordt door medewerkers van Fidato respectvol gesproken over klanten, relaties en collega’s, ongeacht hun afkomst, taal, religie, geslacht, huidskleur, maatschappelijke achtergrond of seksuele voorkeur. Onder geen enkele voorwaarde wordt discriminatie op welke basis dan ook, getolereerd. Eveneens wordt er door Fidato zorg gedragen dat er geen overtredingen worden gedaan op de volgende arbeidsrechten:
– Verbod op discriminatie;
– Verbod op kinderarbeid;
– Verbod op dwangarbeid;
– Vrijheid van vakvereniging en recht op collectieve onderhandelingen;
– Recht op arbeidszekerheid;
– Recht op veilige en gezonde werkomstandigheden;
– Inachtneming van het maximale aantal werkuren;
– Recht op een ‘leefbaar loon’.

Integriteit

In de omgang met relaties vinden wij het belangrijk om integer te handelen. We zijn een eerlijke, betrouwbare partner en gaan zorgvuldig en professioneel om met alle informatie. Daarin respecteren wij de privacy van alle relaties. We komen onze afspraken na en volgen onze verplichtingen. Om belangenverstrengeling te voorkomen, mogen onze medewerkers geen giften in geld of natura accepteren. Kleine attenties uit waardering voor geleverde diensten vormen hierop een uitzondering. Uitnodigingen voor evenementen of diners, lunches of feestjes mogen met toestemming van de directie van Fidato worden geaccepteerd. Collega’s gaan onderling ook respectvol met elkaar om en maken geen misbruik van eventuele machtsposities. Agressief gedrag en (seksuele) intimidatie wordt niet geaccepteerd.

Planet

Naast de sociale verantwoordelijkheden, draagt Fidato zorg voor het minimaliseren van milieuvervuiling door toedoen van de organisatie. Om deze verantwoordelijkheid te handhaven, wordt een aantal preventieve maatregelen nagestreefd:

  • Scheiding van bedrijfsafval;
  • Terugdringen van bedrijfsafval door verpakkingsmateriaal te minimaliseren en waar mogelijk hergebruik van verpakkingsmateriaal;
  • Zo veel mogelijk gebruik maken van recycleerbaar materiaal;
  • Geen inkopen bij leveranciers die zich niet houden aan internationale wetgevingen;
  • Geen deelname aan kartelvorming;
  • Onthouding van omkoping en corruptie;
  • Zo veel mogelijk nastreven van paperless office;
  • Printergebruik terugdringen;
  • Het ‘nieuwe werken’ waar mogelijk toepassen;
  • Gebruik van Openbaar Vervoer en fietsverkeer bij medewerkers aanmoedigen.

Profit

Niet in de laatste plaats draagt Fidato zorg voor haar omgeving door een deel van de winst duurzaam te investeren. Zo wordt er geïnvesteerd in de verduurzaming van bedrijfsprocessen door te kiezen apparatuur voor de lange termijn om bedrijfsafval terug te dringen. Ook wordt er geïnvesteerd in energiezuinige apparatuur om het energieverbruik te reduceren.

Jaarlijks houdt Fidato in haar begroting rekening met het vrijmaken van budget voor maatschappelijke projecten in de vorm van sponsoring. Fidato tracht zo veel als mogelijk een breed maatschappelijk beleid hierin te voeren door jaarlijks uiteenlopende projecten te sponsoren. Sinds jaar en dag is dit onderdeel van de bedrijfsvoering binnen Fidato.